Strona główna Aktualności Konkursy Szczęśliwa 13 Archiwum O Patronie Z Kroniki Pracownicy Rada Rodziców Oferta Szkoły Organizacje Nasi Absolwenci Innowacje i projekty Zielona Szkoła

Napisz do nas

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Geneza | Zadania projektu | Realizacja

Geneza

Jak nasza szkoła uzyskała szanse uczestniczenia w projekcie we współpracy ze Stowarzyszeniem SUMUS, przy wykorzystaniu funduszy z UE?

Konkurs nr 8/2.1a/2006 został ogłoszony na podstawie zapisów w Uzupełnieniu Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Dz. U. Nr 197, poz. 2024, z późn. zm.) w ramach:

 • Priorytetu II - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy,
 • Działania 2.1 - Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie,
 • Schematu a) - Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem,
 • Typu projektu - "Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe".

Instytucją Zarządzającą jest: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, czyli w skrócie mówiąc EFS.
Instytucją Pośredniczącą jest: Departament Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
Instytucją Wdrażającą jest (podmiot ogłaszający konkurs): Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Wszystkich ofert złożonych było 61 z czego 37 zostały zaakceptowane do dofinansowania. Stowarzyszenie SUMUS otrzymało pozytywną ocenę wniosku.
Projekt "Sukces ucznia - promocją szkoły" obejmuje 60 szkół z terenu Delegatury Radom. Są to szkoły z powiatu Radom, radomskiego, kozienickiego i grójeckiego.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13 w Radomiu, z uwagi na swoje specyficzne położenie (dzielnica Śródmieście w Radomiu), a w związku z tym duże zróżnicowanie statusu materialnego rodzin naszych uczniów, została zakwalifikowana jako jedna z 60 placówek spełniających kryteria konieczne do realizacji projektu.


Zadania projektu

Główne zadania projektu pt. "Sukces ucznia - promocją szkoły"

Cel projektu
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół, ukierunkowanych na rozwijanie aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów.
Beneficjenci projektu
Ostateczni beneficjenci to uczniowie chętni, zdolni, utalentowani, którzy poprzez uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych pozalekcyjnych rozwiną swoje talenty, osiągną sukcesy. Ostateczni beneficjenci to także uczniowie, którzy mają trudności w nauce, uczestnicząc w takich zajęciach pozalekcyjnych wyrównawczych będzie dla nich wielka szansą wyrównania poziomu edukacyjnego i kontynuowania dalszej nauki. Poprzez dodatkowe zajęcia adresaci zdobędą odpowiednie przygotowanie do rozszerzania swoich zainteresowań, co ułatwi im decyzję przy podejmowaniu przyszłej drogi życiowej, przy wyborze zawodu.
Warunki realizacji projektu
Warunkiem koniecznym do przekazania szkole środków na dofinansowanie wdrażania programu rozwoju szkoły jest opracowanie i wdrożenie programu. Realizacja programu będzie się odbywać tylko i wyłącznie na zajęciach pozalekcyjnych.


Realizacja

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13 im. Ks. J. Poniatowskiego w Radomiu
ROZWOJOWY PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH
"Myślę - Działam - będę WIELKI!"

w ramach projektu
"SUKCES UCZNIA - PROMOCJĄ SZKOŁY"
LUTY 2007/ LUTY 2008

Koordynator działań:
mgr Katarzyna Ziomek, nauczyciel muzyki i przyrody.
Grupę wsparcia, tworzą nauczyciele:
mgr M. Filipiak (historia), mgr M. Sławicka (j. polski), mgr I. Bisińska (j. polski), mgr J. Popiel (j. polski), mgr B. Rudnicka (j. polski), mgr M. Rybińska (kszt. zintegr.), mgr P. Malmon (plastyka), mgr W. Makuch i mgr B. Świgoń (katecheza), mgr Beata Bernat (informatyka), mgr Agnieszka Stępień (matematyka).

Rolą teatru powinno być otwieranie nas na prawdę, uczenie, że to, co jest na powierzchni zjawisk, jest nieprawdziwe. Teatr nie powinien odbijać, niczym kamera, tego, co jest na powierzchni, powinien raczej oświetlać to, co ukryte. [Peter Brook]

Mój program dotyczy działalności szkolnego teatru, ponieważ uważam, że jak żadna inna dziedzina łączy on w sobie wszystkie elementy szeroko pojętej kultury: odwołanie do naszego i światowego dziedzictwa kulturowego, literaturę, muzykę i sztuki plastyczne. Młodym aktorom, daje jednocześnie możliwość aktywnego uczestnictwa w tej codziennej i tej WIELKIEJ kulturze. Poprzez umożliwienie "wcielenia się" w różne charakterologicznie postacie - pozwala dziecku rozładować emocje - niekiedy tkwiące w nim bardzo głęboko.
Co najważniejsze, działania w teatrze, są dostępne dla każdego - CHĘTNEGO - a nie tylko zdolnego ucznia. Dlatego stwarzają WSZYSTKIM dzieciom równe szanse na rozwój, wzmacniają i podwyższają ich poczucie własnej wartości i pozwalają się "otworzyć" na alternatywne sposoby rozwiązywania problemów - co zwiększa ich kreatywność.
Uczeń, który wykorzystuje możliwości stworzone przez swoje działania w teatrze, w przyszłości staje się pewniejszy swoich umiejętności, bardziej "otwarty" na ludzi, wzmacnia się jego postawa - przez co rośnie jego znaczenie w grupie rówieśniczej - rozwija się jego inteligencja intelektualna i emocjonalna. Na podstawie doświadczeń prawdziwych aktorów, którzy dziś opowiadają jak zaczynała się ich kariera mam prawo sądzić, że w przyszłości dla każdego dziecka - dziś uczestnika szkolnych przedstawień - zwiększa się szansa na odniesienie sukcesu w dorosłym życiu.

Zadowolony uczeń = szczęśliwy rodzic.
Szczęśliwy rodzic = promocja szkoły.

Cele programu:
 • wyrównanie szans edukacyjnych dzieci;
 • umożliwienie aktywnego uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze dzieciom z różnych rodzin i środowisk;
 • odkrywanie już istniejących i "rozbudzanie" nowych dziecięcych talentów;
 • rozwijanie kreatywnego sposobu myślenia i rozwiązywania różnorodnych problemów;
 • kształtowanie postawy tolerancji: uświadamianie własnej indywidualności dziecka przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych;
 • kształtowanie umiejętności opanowywania stresu i tremy podczas publicznych występów (co w przyszłości może zaowocować w szkołach kolejnych progów edukacyjnych i w dorosłym życiu);
 • umocnienie pozytywnego wizerunku naszej szkoły w środowisku lokalnym - promocja placówki;

Adresaci:
Chętni (zdolni i nie tylko) uczniowie z PSP nr 13 w Radomiu, z poziomu klas II - V. (Przewidywana liczba: do 15 osób)

ELEMENTY PROGRAMU

Formy pracy:

 • Różnego rodzaju występy publiczne na forum szkoły i poza nią;
 • Zajęcia warsztatowe: ćwiczenia emisyjne, dykcji, ruchu scenicznego, wspólne zajęcia plastyczne (własnoręcznego tworzenia elementów scenografii, kostiumów i rekwizytów), zajęcia taneczne, wokalne, ćwiczenia z interpretacji tekstu;
 • Wycieczki do "źródeł" kultury: teatrów, muzeów, kina;
 • Spotkania z profesjonalistami z interesującej nas dziedziny: aktorem, twórcą scenografii, reżyserem, choreografem, opiekunem grup wokalnych;
 • Wakacyjny wyjazd o charakterze warsztatowym (do 6 dni);

W wyniku uczestnictwa w programie, uczniowie uzyskają następujące efekty:

 • Rozwiną swoje zainteresowania;
 • Podwyższą posiadane umiejętności i rozwiną talenty;
 • Umocni się ich poczucie własnej wartości, co stworzy szansę na sukces w dalszym życiu;
 • Poprzez zaspokojenie potrzeby uznania, uczniowie z trudnościami edukacyjnymi zwiększą swoje szanse na dalszą naukę;
 • Nasza szkoła wzmocni swój pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym;
 • Wyrównają się szanse edukacyjne uczniów bardziej i mniej zdolnych;

Realizacja zajęć:
Gdzie?
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 13 im. Ks. J. Poniatowskiego w Radomiu
Kiedy?
2 x 2 godziny od poniedziałku do piątku, w formie zajęć pozalekcyjnych:

 • systematycznie raz w tygodniu 2 godzinne wszechstronnie rozwijające ćwiczenia przygotowujące do występów teatralnych;
 • pozostałe godziny, zrealizowane zostaną poprzez uczestnictwo w przygotowanych przedstawieniach podczas uroczystości szkolnych.

REALIZACJA
Ponieważ zajęcia teatralne od ZAWSZE cieszą się popularnością w naszej szkole, zwykle w realizacji kolejnych zadań brali udział także nauczyciele i uczniowie - sympatycy.

 1. Systematyczne ćwiczenia warsztatowe: Przygotowanie do występów podczas Dnia Otwartego Szkoły, który miał miejsce 03.03.2007 r.
 2. Przygotowanie przedstawienia na Wielkanoc.
 3. Przygotowanie przedstawienia na IV Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny: "Eros i Psyche".
 4. Prezentacja osiągnięć podczas Festynu Rodzinnego oraz na zakończenie roku szkolnego.
 5. Wakacyjny wyjazd grupy o charakterze turystyczno-warsztatowym.
 6. Przedstawienie "Kopciuszek" przygotowane i wielokrotnie prezentowane dla naszej szkoły i dla gości z europejskich szkół - partnerów realizowanego w PSP nr 13 w Radomiu, projektu Socrates Comenius.
 7. Występ podczas uroczystości na święto 11 Listopada. Dzieci przygotowały m.in. takie elementy scenografii:
 8. Wielka uroczystość na Boże Narodzenie 2007.
 9. CDN...