Strona główna Aktualności Konkursy Szczęśliwa 13 Archiwum O Patronie Z Kroniki Pracownicy Rada Rodziców Oferta Szkoły Organizacje Nasi Absolwenci Innowacje i projekty Zielona Szkoła

BIP

Napisz do nas

Logopeda | Pedagog | Biblioteka | Świetlica | Świetlica dla najmłodszych
Gimnastyka korekcyjna | Zajęcia na basenie | Gabinet medyczny | Stołówka szkolna
Współpracujemy z...

LOGOPEDA

Logopeda: Magdalena Sulich-Parzonko

Szkolny gabinet logopedyczny działa w naszej szkole od 1998 roku. Korzystają z niego dzieci z wadami wymowy. Corocznie we wrześniu przeprowadzane są badania mowy wśród uczniów rozpoczynających naukę w klasach "0". Te dzieci, którym sprawiają kłopoty "korale królowej Karoliny" lub "chrząszcze brzmiące w trzcinie", zapraszane są raz w tygodniu na indywidualne zajęcia pod okiem i ... uchem logopedy. Terapia logopedyczna w naszym gabinecie obejmuje: dyslalię, opóźnienia rozwoju mowy, niepłynności wymowy.

PEDAGOG

Pedagodzy: Renata Czub, Anna Szewczyk

Działalność pedagoga szkolnego skoncentrowana jest przede wszystkim na rozpoznaniu potrzeb ucznia i zorganizowaniu odpowiednich form pomocy dla uczniów z trudnościami dydaktycznymi, materialnymi i sprawiającymi problemy wychowawcze na terenie szkoły. Poznanie ucznia, diagnoza warunków rodzinnych, funkcjonowanie w środowisku społecznym i rówieśniczym pozwala na podjęcie stosownych oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych.

Trudności dydaktyczne - opieka nad dziećmi z opóźnieniami w nauce, zajęcia wyrównawcze, zespoły korekcyjno-kompensacyjne:
 • ustalenie i zapewnienie postępowania reedukacyjnego,
 • kierowanie na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (uświadomienie rodzicom konieczności),
 • organizowanie pomocy w wyrównaniu braków w nauce (pomoc koleżeńska),
 • udzielenie rodzicom porad metodycznych w pracy dydaktycznej w domu.
Pomoc materialna - rozpoznanie warunków bytowych i wychowawczych w rodzinach (wywiady środowiskowe):
 • zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających trudne warunki materialne (ciężka sytuacja domowa),
 • występowanie o zapomogi z funduszy społecznych (wypadki losowe, stypendia),
 • współpraca z MOPS-em i TPD,
 • organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom osieroconym, z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo.
Profilaktyka wychowawcza:
 • udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psych. powstałych na tle niepowodzeń szkolnych,
 • rozwiązywanie konfliktów rodzinnych, rówieśniczych,
 • oddziaływanie w sprawach incydentalnych,
 • prowadzenie ewidencji młodzieży niedostosowanej i zagrożonej społecznie (kolizje z prawem),
 • wnioskowanie o skierowanie uczniów opuszczonych, zaniedbanych do placówek opieki całkowitej (przez Sąd Rodzinny i Nieletnich),
 • przeciwdziałanie skrajnym formom nieprzystosowania społecznego,
 • udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
 • zajęcia socjoterapeutyczne z uczniami z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych,
 • współpraca z PID, Sądem, kuratorem - pogadanki o karalności nieletnich (odpowiedzialność za swoje czyny),
 • przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka - pogadanka o prawach i obowiązkach ucznia,
 • propagowanie abstynencji w zakresie picia alkoholu, palenia papierosów, narkomani,
 • współpraca z samorządem uczniowskim w zakresie wspólnego oddziaływania wychow.,
 • rozpoznawanie warunków wychowawczych i bytowych w rodzinach,
 • kierowanie na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uczniów z zaburzeniami zachowania (badanie przyczyn, pomoc),
 • pedagogizacja rodziców (pogadanki, prelekcje, porady indywidualne),
 • przeznaczanie jednej lekcji wychowawczej w miesiącu na spotkanie pedagoga z klasą i jej problemami,
 • zapobieganie niewłaściwym oddziaływaniom wychowawczym (rozmowy z rodzicami, porady).

BIBLIOTEKA

Bibliotekarze: Małgorzata Brzuzy, Marzena Gąsior

Z biblioteki korzystają uczniowie klas I-VIII, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły. W pracy biblioteki pomaga "Klub Książki", który posiada następujące sekcje:

 • sekcja łączników klasowych,
 • sekcja bibliotekarsko-porządkowa,
 • sekcja dekoracyjno-promocyjna,
 • sekcja informacyjno-bibliograficzna,
 • sekcja prasowa.

Do "Klubu Książki" należą dzieci z klas IV a wtajemniczają je w arkana pracy z książką starsi doświadczeni klubowicze pod opieką bibliotekarzy. Uczniowie chętnie pracują w swoich sekcjach. Prowadzą na bieżąco gazetkę "Głos Biblioteki" popularyzującą czytelnictwo i rozbudzają zainteresowania uczniów poprzez urządzanie wystawek z nowości wydawniczych. Recenzje ciekawszych książek sporządza sekcja recenzentów pod opieka bibliotekarza. Członkowie klubu pomagają również kolegom i koleżankom w wyborze odpowiedniej książki. Dbają o estetykę wnętrza biblioteki i ład w jej pomieszczeniach. Uczniowie pracując w "Klubie Książki" wdrażają się do pracy społecznej i rozwijają różne formy samorządności.
Czytelnictwo w naszej szkole przebiega dosyć dobrze. Uczniowie korzystając z wolnego dostępu do półek mają możność samodzielnego wyboru odpowiedniej dla siebie książki. Uczniów zdolnych staramy się otoczyć szczególną opieką podsuwając im zgodnie z zainteresowaniami ciekawe książki. Natomiast uczniów mniej zdolnych czy stroniących od książek otaczamy troskliwą opieką podając im łatwe i ciekawe, a nawet czytamy fragmenty z książek, by ich zainteresować i zachęcić do czytania.
W czytelni posiadamy dosyć bogaty księgozbiór podręczny, dużo wydawnictw albumowych. Dlatego uczniowie mogą poszerzać zdobyte wiadomości, rozwijać zainteresowania, a wzbogacając swoją wiedzę i kulturę czytelniczą przygotowują się w ten sposób do samokształcenia. Pomagamy nauczycielom studiującym i dokształcającym się, a także uczniom i nauczycielom w przygotowaniu różnych uroczystości szkolnych podając im odpowiednie książki, biuletyny, broszury czy czasopisma.
Prowadzone są także lekcje biblioteczne. W czasie lekcji zwracamy uwagę na poszanowanie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych, lekcje przygotowują uczniów do samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji. Uczniów klas pierwszych przyjmujemy po raz pierwszy bardzo uroczyście. Odbywa się wówczas tzw. "pasowanie na czytelnika", pierwszaki składają przyrzeczenie, a młodzież przygotowuje na tę uroczystość inscenizację. Z dziećmi klas pierwszych (a potem II i III) odwiedzamy regularnie Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, a w niej salę przeznaczoną wyłącznie dla maluchów - zwaną "Godzina Radości".

ŚWIETLICA

Wychowawcy: Małgorzata Ciesielska, Małgorzata Kozera

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.30-16.30. Zgodnie z założeniami programowymi w pracy opiekuńczo-wychowawczej nauczyciele świetlicy opierają się na rocznym planie szkolnym, a zadania i ich sposób realizacji na miesięcznych planach.
Nauczyciele świetlicy zwracają uwagę na formy pracy, które skierowane są na kształtowanie nawyków kulturalnych i higienicznych. Dbają o poprawność wypowiedzi uczniów w języku polskim oraz wzbogacanie ich wiadomości poprzez organizowanie konkursów czytelniczych, quizów, zagadek o różnorodnej tematyce.
Wiele uwagi poświęcają na zapoznanie dzieci z ćwiczeniami utrwalającymi wiedzę z języka polskiego, przeprowadzają z uczniami pogadanki na temat przyrody i ochrony środowiska.
W świetlicy zorganizowano kącik higieniczny dający możliwość zapoznania uczniów z czystością i higieną osobistą oraz ze skutecznym dbaniem o zdrowie.
Świetlica uwzględnia różnorodne zainteresowania i możliwości dzieci, dlatego też proponuje różne rodzaje zajęć:

 • zajęcia plastyczne, na których uczniowie poznają i stosują różne techniki plastyczne,
 • zajęcia z żywego słowa: pogadanki, czytanie, opowiadanie,
 • zajęcia umuzykalniające: słuchanie muzyki, nauka piosenek, zabawy ze śpiewem, zagadki muzyczne,
 • gry i zabawy: umysłowe, dydaktyczne, ruchowe,
 • zajęcia sprawnych rąk: prace w plastelinie, w modelinie, wykonywanie przedmiotów użytkowych.

ŚWIETLICA DLA NAJMŁODSZYCH

Wychowawcy: Barbara Zych, Joanna Gaworska

Świetlica dla najmłodszych jest czynna codziennie w godzinach 7.00-17.00.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Opiekunowie: Marzena Gąsior, Robert Gregorczyk

W zajęciach gimnastyki korekcyjnej uczestniczą uczniowie klas I-IV. Najczęściej spotykane wady to wady skolityczne i płaskostopie. Postawę ciała uczniowie kształtują poprzez ćwiczenia statyczne i dynamiczne w pozycjach izolowanych, ćwiczenia na przyrządach z obciążeniem oraz zwisy na drabinkach. Zajęcia odbywają się w specjalnie do tego celu przeznaczonej sali.

ZAJĘCIA NA BASENIE

Z zajęć na basenie "ORKA" korzystają chętni uczniowie klas II. Odbywają się one w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Dzieci rozwijają kondycję fizyczną, korygują wady postawy oraz poznają różne style pływackie. Zdolne i chętne uczestniczą w zajęciach szkółki pływackiej.

GABINET MEDYCZNY

W szkole działa gabinet medyczny. Oferta gabinetu obejmuje:

 • pierwszą pomoc medyczną,
 • badania bilansowe dzieci,
 • szczepienia wg kalendarza szczepień,
 • badania wad postawy i wzroku,
 • cykliczne sprawdzanie czystości.

STOŁÓWKA SZKOLNA

Ze stołówki szkolnej korzysta bardzo wielu uczniów. Duża część obiadów finansowana jest przez MOPS.

 

WSPÓŁPRACUJEMY Z...

Nasza Szkoła ściśle współpracuje z:

 • Radomskim Klubem Kickboxingu
 • Centrum Aktywności Lokalnej
 • Polskim Towarzystwem Dysleksji
 • Radomskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
 • Centrum Edukacji Ekologicznej
 • Uczniowskim Klubem Sportowym "Legion 13"